Kệ sàn

hệ thống kệ sàn,kệ sàn lửng

Kệ sàn,sàn kệ là hệ thống sàn chứa hàng tối ưu,phù hợp với các kho chứa hàng rộng nhiều hàng hoá đa dạng.Kệ sàn là một dạng mezzanine floor

gotop